Od 1 października b.r. w budynku przy ul. Bulwarowej rozpoczynają się konsultacje nauczycieli adresowane do uczniów i rodziców. Ze względu na sytuację epidemiologiczną obowiązywać będą następujące procedury:

1. Konsultacje dla uczniów:
• Odbywają się w każdy wtorek w godz. 15.15 – 16.00.
• Uczniowie chętni zapisują się u nauczyciela danego przedmiotu najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego konsultacje.
• Nauczyciel ustala godzinę rozpoczęcia konsultacji indywidualnych lub grupowych dla danego ucznia lub grupy.
• Uczniowie podczas konsultacji stosują się do wszystkich procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.
• Konsultacje danego nauczyciela odbywają się w sali podanej w wykazie na tablicy ogłoszeń szkoły.

2. Konsultacje dla rodziców:
• Konsultacje odbywają się w ostatni roboczy wtorek miesiąca w godz. 16.05 -16.50.
• Zapisy Państwa Rodziców odbywają się poprzez dziennik elektroniczny u nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem, najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego konsultacje do godz.15.00.
• Nauczyciel ustala godzinę rozpoczęcia konsultacji indywidualnych dla Rodzica.
• Konsultacje danego nauczyciela odbywają się w sali podanej w wykazie na tablicy ogłoszeń szkoły.
• Podczas konsultacji obowiązuje zakrywanie nosa i ust.